• <nav id="mgemy"></nav>
 • <menu id="mgemy"><tt id="mgemy"></tt></menu>
 • <menu id="mgemy"><tt id="mgemy"></tt></menu>
 • <menu id="mgemy"><tt id="mgemy"></tt></menu>
 • 小學資源網│小學數學│小學語文│小學英語│小學試卷│flash課件

  一年級語文下冊字詞部分歸類復習

  時間:2017-08-25 13:27來源:網絡 作者:小學資源網 點擊:
  一、圈出帶點字的正確讀音。 秋 霜 ( shu ā ng shu ā n ) 吹 風( cu ī chu ī) 孫 子( s ū n s ē n ) 落 下( lu nu ) 下 降 ( ji ng j ng ) 生 病 ( b n b ng ) 飄 落( pi

  一、圈出帶點字的正確讀音。

  shuāng  shuān  風(cuī  chuī)    子(sūn  sēn

  下(luò  nuò)       jiàng  jàng   bìn  bìng

  落(piāo  pāo      魚(yóu  yióu    天(yīn  yīng

  氏(xìn  xìng       qián  qán    zōu  zhōu

  lìn  lìng        qīn  qīng   席(zǔ  zhǔ)

  二、讀一讀,連一連。

                                        

   

   

  jǐng  wàng  zhàn  miàn  fēi  xiǎng  gào  cháng   zhuàng

                                         

   

   

   

  zuò    jiē   què   mèng   dào   qù  xiāng  máng  tián

                                     

   

   

   

  gāi   yán   wēn   qiān   kē    jià   liàng    guān    gāi

  三、讀拼音,寫詞語。

  chūn  fēng    dōng  xuě    huā  du ǒ    fēi  jī   xìng  míng

  (         )   (         )   (        )  (       )  (         )

  shén  me   shuāng  fāng   guó  wáng  qīng  cǎo  qīng  shuǐ

  (       )   (          )   (         )  (        )   (        )

  shēng  qì    qíng  tiān     xīn  qíng     qǐng  wèn   xiě  zì

  (        )   (        )    (        )    (         )   (      )

  zuǒ  yòu     hóng  sè     shí  jiān    yùn  dòng   qiān  wàn

  (        )   (        )   (        )   (         )   (        )

  chī  shuǐ     jiào  shēng    zhù  rén   jiāng  shuǐ   zhǔ  rén

  (        )   (          )   (        )  (         )   (       )

  méi  yǒu     kě  yǐ     kāi  hùi     zǒu  chū     běi  jīng

  (        )   (      )   (        )   (        )    (        )

  dà  mén  guǎng  dà   guò  lái  gè  zhǒng gè  yàng  huǒ  bàn

  (      )  (        )  (       )  (                 )  (       )

  zhè  biān     tài  yáng     xué  xiào   jīn  qi ū    yīn  wèi

  (        )    (       )    (        )    (        )   (       )

  四、比一比,組詞語。

  入(           萬(           東(          生(     

  人(           方(          冬(          王(     

  五、將下面的拼音字母表補充完整。

  A  B  C         E  F              I  J              M

        O  P              S  T        V        X  Y      

   

   

   

  ------分隔線----------------------------
 • 100_news
 • 10_news
 • 11_news
 • 12_news
 • 13_news
 • 14_news
 • 15_news
 • 16_news
 • 17_news
 • 18_news
 • 19_news
 • 1_news
 • 20_news
 • 21_news
 • 22_news
 • 23_news
 • 24_news
 • 25_news
 • 26_news
 • 27_news
 • 28_news
 • 29_news
 • 2_news
 • 30_news
 • 31_news
 • 32_news
 • 33_news
 • 34_news
 • 35_news
 • 36_news
 • 37_news
 • 38_news
 • 39_news
 • 3_news
 • 40_news
 • 41_news
 • 42_news
 • 43_news
 • 44_news
 • 45_news
 • 46_news
 • 47_news
 • 48_news
 • 49_news
 • 4_news
 • 50_news
 • 51_news
 • 52_news
 • 53_news
 • 54_news
 • 55_news
 • 56_news
 • 57_news
 • 58_news
 • 59_news
 • 5_news
 • 60_news
 • 61_news
 • 62_news
 • 63_news
 • 64_news
 • 65_news
 • 66_news
 • 67_news
 • 68_news
 • 69_news
 • 6_news
 • 70_news
 • 71_news
 • 72_news
 • 73_news
 • 74_news
 • 75_news
 • 76_news
 • 77_news
 • 78_news
 • 79_news
 • 7_news
 • 80_news
 • 81_news
 • 82_news
 • 83_news
 • 84_news
 • 85_news
 • 86_news
 • 87_news
 • 88_news
 • 89_news
 • 8_news
 • 91_news
 • 92_news
 • 93_news
 • 94_news
 • 95_news
 • 96_news
 • 97_news
 • 98_news
 • 99_news
 • 9_news
 • 100_news
 • 10_news
 • 11_news
 • 12_news
 • 13_news
 • 14_news
 • 15_news
 • 16_news
 • 17_news
 • 18_news
 • 19_news
 • 1_news
 • 20_news
 • 21_news
 • 22_news
 • 23_news
 • 24_news
 • 25_news
 • 26_news
 • 27_news
 • 28_news
 • 29_news
 • 2_news
 • 30_news
 • 31_news
 • 32_news
 • 33_news
 • 34_news
 • 35_news
 • 36_news
 • 37_news
 • 38_news
 • 39_news
 • 3_news
 • 40_news
 • 41_news
 • 42_news
 • 43_news
 • 44_news
 • 45_news
 • 46_news
 • 47_news
 • 48_news
 • 49_news
 • 4_news
 • 50_news
 • 51_news
 • 52_news
 • 53_news
 • 54_news
 • 55_news
 • 56_news
 • 57_news
 • 58_news
 • 59_news
 • 5_news
 • 60_news
 • 61_news
 • 62_news
 • 63_news
 • 64_news
 • 65_news
 • 66_news
 • 67_news
 • 68_news
 • 69_news
 • 6_news
 • 70_news
 • 71_news
 • 72_news
 • 73_news
 • 74_news
 • 75_news
 • 76_news
 • 77_news
 • 78_news
 • 79_news
 • 7_news
 • 80_news
 • 81_news
 • 82_news
 • 83_news
 • 84_news
 • 85_news
 • 86_news
 • 87_news
 • 88_news
 • 89_news
 • 8_news
 • 91_news
 • 92_news
 • 93_news
 • 94_news
 • 95_news
 • 96_news
 • 97_news
 • 98_news
 • 99_news
 • 9_news